پلن ها و تعرفه های سرور تیم اسپیک

با بالاترین قدرت کیفیت در سرور

سرور تیم اسپیک پلن 2

● ظرفیت 32 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد

سرور تیم اسپیک پلن 3

● ظرفیت 64 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد

سرور تیم اسپیک پلن 4

● ظرفیت 128 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد

سرور تیم اسپیک پلن 5

● ظرفیت 256 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد

سرور تیم اسپیک پلن 6

● ظرفیت 1024 نفره
● اتصال تمام نسخه ها دارد
● اتصال افراد خارج از کشور دارد
● ساب دامنه رایگان دارد
● ترافیک نامحدود
● آپتایم %99
● آنتی دیداس تضمینی
● دسترسی یاتکا دارد