هاست دایرکت ادمین خارج

با 30 روز ضمانت بازگشت پول شما

DALIN01
 • 200MB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • نسخه PHP7+
 • نسخه MySQL 5.7
 • رمز گاری پوشه ها دارد
 • دسترسی به DNS Management دارد
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبان گیری اتوماتیک دارد
DALIN02
 • 5۰۰MB فضا
 • 65GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • نسخه PHP7+
 • نسخه MySQL 5.7
 • رمز گاری پوشه ها دارد
 • دسترسی به DNS Management دارد
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبان گیری اتوماتیک دارد
DALIN03
 • 1GB فضا
 • 70GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • نسخه PHP7+
 • نسخه MySQL 5.7
 • رمز گاری پوشه ها دارد
 • دسترسی به DNS Management دارد
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبان گیری اتوماتیک دارد
DALIN04
 • 5GB فضا
 • 80GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • نسخه PHP7+
 • نسخه MySQL 5.7
 • رمز گاری پوشه ها دارد
 • دسترسی به DNS Management دارد
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبان گیری اتوماتیک دارد
DALIN05
 • 10GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
 • نسخه PHP7+
 • نسخه MySQL 5.7
 • رمز گاری پوشه ها دارد
 • دسترسی به DNS Management دارد
 • مانیتورینگ دائمی دارد
 • پشتیبان گیری اتوماتیک دارد